• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

JPJ Consult

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (vervolg)opdrachten van opdrachtgever, overeenkomsten, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door of van JPJ Consult, hierna te noemen opdrachtnemer. Van deze voorwaarden kan door partijen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op mogelijk aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de overeengekomen prijzen exclusief BTW en overige te maken kosten. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht kunnen separaat worden doorberekend. De door opdrachtgever verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de verleende opdracht.

Facturen van opdrachtnemer dienen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden.
Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van algehele voldoening.
Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht na het verstrijken van de geldende betalingstermijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden minimaal gesteld op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag met een minimum van €150,- exclusief BTW.

Reclames met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen een termijn van 30 dagen na afronding van de opdracht respectievelijk de datum van dagtekening van de factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de opdracht en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever.

Opgegeven termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten zullen naar vermogen in acht genomen worden, maar gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten op basis van een inspanningsverplichting en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht.

Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van opdrachtnemer, is opdrachtnemer voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk, echter te allen tijde beperkt tot het bedrag dat correspondeert met de factuurwaarde van de opdracht, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.

De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever - uit welken hoofde ook - jegens opdrachtnemer verjaren na één jaar na het moment, waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebeurtenis die naar zijn oordeel leidt tot aansprakelijkstelling.

Indien derden worden ingeschakeld door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer zulks doen in goed overleg met opdrachtgever en overigens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de inschakeling daarvan.

Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden in de uitvoering van de opdracht.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van opdrachtnemer, behoudens indien opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever. Partijen zullen altijd in eerste instantie trachten tot een minnelijke oplossing van geschillen te komen, al dan niet met inschakeling van een NMI mediator.

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Geen keuze gemaakt Geen keuze gemaakt
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input

.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input